โครงการ KM Day (Online) คณะกรรมการการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

คณะกรรมการการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ดำเนินการจัดทำ KM ทั้งหมด 5 ด้าน 
1. ด้านปริยัติ (การผลิตบัณฑิต) เรื่อง แนวปฏิบัติการสอบเพื่อขอรับใบประกอบวิชาชีพครู
2. ด้านประยุกต์ เรื่อง แนวปฏิบัติการสอบธรรมศึกษาออนไลน์ 
3. ด้านปฏิบัติ เรื่อง แนวทางในการบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชนด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้จากผลของการจัดโครงการ 
4. ด้านปฏิบถ เรื่อง ศิลปวัฒนธรรมหมอลำนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
5. ด้านปฏิรูป เรื่อง การจัดการความรู้สู่การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร
ซึ่งวันอังคารที่ 25 เมษายน 2566 กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จัดทำโครงการ KM Day (Online) คณะกรรมการการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้นำเสนอแนวปฏิบัติที่ดีด้านปริยัติ (การผลิตบัณฑิต) เรื่อง แนวปฏิบัติการสอบเพื่อขอรับใบประกอบวิชาชีพครู โดยมีคณะผู้จัดทำ 
1. นายคชา ปราณีตพลกรัง      
2. นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์ 
3. นายถาวร วรบุตร 
4. นายวุฒิชัย เยาวโพธิ์ 
5. นางสาวปาริฉัตร ไชยเดช     

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 แนวปฏิบัติที่ดีในโครงการ KM Day ภายใต้การกำกับดูแลโดย พระครูสุธีจริยวัฒน์, ผศ.ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน และคณะกรรมการดำเนินการจัดการความรู้ ประจำปี 2565