ตารางเรียน 1/2566 ภาคปกติ/ภาคพิเศษ

ตารางเรียน 1/2566 นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ และ ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส