ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2566 ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2566 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัด ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2566 ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (ช่วงบ่าย) มมร.อส โดยมีพระครูสุธีจริยวัฒน์ ผศ.ดร. เป็นประธาน ซึ่งนักศึกษาใหม่ จะไ้ด้พบกับอาจารย์ประจำหลักสูตร การเตรียมตัวในการเป็นนักศึกษา และกิจกรรมต่างๆจากมหาวิทยาลัย