ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 2567

ตามที่ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อใน ระดับปริญญาตรี ในรอบ Portfolio ประจำปีการศึกษา 2567 ไปแล้วนั้น จึงขอประกาศให้บุคคลผู้มีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ เป็นผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศทำการสอบในวันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2566 ด้วยการสอบสัมภาษณ์และเตรียม Portfolio มาในวันดังกล่าว เริ่มเวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสิรินธร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ตามกลุ่ม QR-Code รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแต่ละสาขา รายละเอียดตามปฏิทินดำเนินการที่แจ้งแล้วนั้น