Announce2565

โครงการอบรมปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ มมร.อส 2567 สำหรับนักศึกษาใหม่

โครงการอบรมปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ มมร.อส 2567 สำหรับนักศึกษาใหม่ เลื่อนจาก 4-5 มิถุนายน 2567 เป็น 5-6 มิถุนายน 2567

กำหนดการ พิธีบำเพ็ญกุศลออกเมรุพระราชทานเพลิงศพ พระราชวุฒาจารย์ (ปรีชา สุปญฺโญ ป.ธ.๓)

กำหนดการ พิธีบำเพ็ญกุศลออกเมรุพระราชทานเพลิงศพ พระราชวุฒาจารย์ (ปรีชา สุปญฺโญ ป.ธ.๓) วันที่ 16-18 มีนาคม 2567

เปิดรับสมัคร การประกวดกลอนธรรมะ รางวัล อภิธรรมคำกรอง

ประกาศ เปิดรับสมัคร การประกวดแต่งกลอนธรรมะ รางวัล “อภิธรรมคำกรอง”เพจเวทีนักกลอนร่วมกับสาขาวิชาการสอนภาษาไทย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานบทกลอนสุภาพ การประกวดรางวัล “อภิธรรมคำกรอง” เนื่องในโอกาสวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา เสาร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗รายละเอียดการประกวด มีดังนี้คุณสมบัติของผู้สมัครและข้อปฏิบัติในการส่งผลงาน๑. ไม่จำกัดเพศและอายุของผู้สมัคร๒. ผู้สมัครยังมีชีวิตอยู่ในขณะที่ส่งผลงาน๓. ผู้สมัครหนึ่งคนมีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวดได้มากกว่า ๑ ผลงาน๔. ต้องใช้ชื่อจริงและนามสกุลที่ปรากฏตามหลักฐานของทางราชการในการสมัครเท่านั้น จึงจะได้รับการพิจารณา๕. เป็นผลงานที่ร้อยกรองขึ้นใหม่ ไม่เคยพิมพ์เผยแพร่ในสื่อทุกประเภทก่อนการตัดสินของคณะกรรมการ๖. ผู้สมัครจะต้องสร้างสรรค์ผลงานที่ส่งเข้าประกวดด้วยตนเองแต่เพียงผู้เดียว โดยไม่ลอกเลียนหรือตกแต่งดัดแปลงจากผลงานของผู้อื่น หรือละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น ไม่ว่าจะเพียงส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของผลงาน หากตรวจพบไม่ว่าเมื่อใด จะถือว่าเป็นการทำผิดกติกา ผู้สมัครจะต้องรับผิดตามกฎหมาย การส่งผลงานเข้าประกวดและการได้รับรางวัลถือเป็นโมฆะ และต้องถูกเพิกถอนรางวัล รวมถึงไม่สามารถส่งประกวดได้อีกในปีต่อ ๆ ไปลักษณะของบทประพันธ์ที่กำหนด๑. เป็นกลอนสุภาพ (กลอนแปด) เท่านั้น๒. ความยาวของผลงาน ๕ บท๓.ต้องมีชื่อเรื่องของผลงาน๔ เลือกหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งหรือหลายหัวข้อ จาก ๗๐ หัวข้อพุทธศาสนสุภาษิตที่กำหนดจากลิงก์นี้เท่านั้น มิเช่นนั้นจะไม่ได้รับการพิจารณา https://drive.google.com/…/1Kp2tvKJQqD3wMkGsYJW…/view…๕. ผลงานที่ส่งประกวดจะต้องถูกต้องทั้งรูปแบบฉันทลักษณ์และเนื้อหาธรรม จึงจะได้รับการพิจารณา วิธีการส่งผลงานเข้าประกวด๑. ส่งผลงานทางลิงก์นี้เท่านั้นhttps://forms.gle/chwh4xYp3m7Kj3sk9ถ้าส่งช่องทางอื่นจะไม่ได้รับการพิจารณา๒. บทกลอนให้มีการเว้นบรรทัดระหว่างบท …

เปิดรับสมัคร การประกวดกลอนธรรมะ รางวัล อภิธรรมคำกรอง Read More »

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอัญธิกา กองค้า

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอัญธิกา กองค้า ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส จ.ขอนแก่น บรรจุเป็นพนักงานชุมชนปฏิบัติการ @องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหีบ อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา

ประกาศรายชื่อ ผู้สอบผ่านและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี

ตามที่ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้ทำการสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2567 (รอบที่ 1 Portfolio) ไปแล้วนั้น จึงขอประกาศให้บุคคลผู้มีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ เป็นมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศ ชำระค่าลงทะเบียน ณ  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน บ้านโนนชัย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น หรือชำระผ่าน QR Code บัญชีธนาคารของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตอีสาน  ในระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2566 – 31 มกราคม 2567 และแจ้ง Slip การชำระไว้ที่กลุ่มไลน์สาขา ทางงานทะเบียนจะออกเลขทะเบียนนักศึกษาใหม่ให้ ถือว่าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยโดยสมบูรณ์ หากพ้นกำหนดวันดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ ดาวน์โหลดรายชื่อผู้สอบผ่าน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 2567

ตามที่ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อใน ระดับปริญญาตรี ในรอบ Portfolio ประจำปีการศึกษา 2567 ไปแล้วนั้น จึงขอประกาศให้บุคคลผู้มีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ เป็นผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศทำการสอบในวันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2566 ด้วยการสอบสัมภาษณ์และเตรียม Portfolio มาในวันดังกล่าว เริ่มเวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสิรินธร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ตามกลุ่ม QR-Code รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแต่ละสาขา รายละเอียดตามปฏิทินดำเนินการที่แจ้งแล้วนั้น ดาวน์โหลดประกาศรายชื่อ