ประกาศรายชื่อ ผู้สอบผ่านและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี

ตามที่ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้ทำการสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2567 (รอบที่ 1 Portfolio) ไปแล้วนั้น จึงขอประกาศให้บุคคลผู้มีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ เป็นมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศ ชำระค่าลงทะเบียน ณ  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน บ้านโนนชัย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น หรือชำระผ่าน QR Code บัญชีธนาคารของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตอีสาน  ในระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2566 – 31 มกราคม 2567 และแจ้ง Slip การชำระไว้ที่กลุ่มไลน์สาขา ทางงานทะเบียนจะออกเลขทะเบียนนักศึกษาใหม่ให้ ถือว่าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยโดยสมบูรณ์ หากพ้นกำหนดวันดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์