โครงการพัฒนาศักยภาพดิจิทัลผู้บริหาร

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านดิจิทัลผู้บริหาร โดย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ระหว่างวันที่ 26-28 พฤษภาคม 2567 ณ อาคารสัมมนา มมร.วิทยาเขตอีสาน