ยกเลิกการประกวดราคา เครื่องถ่ายเอกสาร

ประกาศ ยกเลิกการประกวดราคาเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รายการ ด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)