ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนริศรา ศรีตาล

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนริศรา ศรีตาล ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส จ.ขอนแก่น บรรจุเป็นข้าราชการครู @โรงเรียนบ้านโนนดู่หนองแวง จ.ขอนแก่น