ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสุภาภรณ์ ประเสริฐ

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสุภาภรณ์ ประเสริฐ ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส จ.ขอนแก่น ผู้ประกอบการ Entrepreneur ขอนแก่น