ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพัชรพร ฉัตรอัจฉริยะกุล

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพัชรพร ฉัตรอัจฉริยะกุล ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส Passenger Service Agent : Qatar Airways Suvanabhumi Airport