ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน รอบ Portfolio มมร.อส. นักศึกษาใหม่ 2566

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน รอบที่1 portfolio นักศึกษาใหม ประจำปี 2566 ให้บุคคลผู้มีรายชื่อสอบผ่าน ดำเนินการชำระค่าเทอม ปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม 2565 – 31 มกราคม 2566 เมื่อชำระแล้ว ทางงานทะเบียนและวัดผล จากออกเลขทะเบียนนักศึกษาให้ทันที ชำระค่าเทอมผ่านระบบ QR Code บัญชี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน