ขอแสดงความยินดีกับ นายสุมัน ทิพย์มี

ขอแสดงความยินดีกับ นายสุมัน ทิพย์มี ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส. ข้าราชการครู คศ.1 @ โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร จ.กรุงเทพมหานคร