สอบวัดผลปลายภาคเรียน 2/2565 ภาคนอกเวลาราชการ (เสาร์-อาทิตย์)

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565 วันนี้สอบวัดผลปลายภาคเรียน 2/2565 ภาคนอกเวลาราชการ (เสาร์-อาทิตย์) โดยมี พระมหาสัจจารักษ์ ปาลโก พระครูสังฆรักษ์ทวี อภโย ผศ.ดร. อ.สมควร ข่าสะโปน ดร.ณฐอร เจือจันทร์ ดร.จักรี ศรีจารุเมธีญาณ เป็นกรรมการคุมสอบวันนี้ การสอบในภาคเช้าเป็นไปได้ด้วยดี