การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ป.ตรี 2566 ภาคพิเศษ

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ป.ตรี 2566 ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน