ขอแสดงความอาลัยยิ่งต่อการจากไปของ ดร.สุชาติ เมืองแก้ว

ขอแสดงความอาลัยยิ่งต่อการจากไปของ ดร.สุชาติ เมืองแก้ว กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ