2565

อบรมกรรมฐาน เพื่อถวายเป็นพระกุศล แด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร)

เมื่อวันที่ 6 – 10 กันยายน 2566 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ร่วมกับ สถาบันกรรมฐานศึกษา สมเด็จพระสังฆราช (อมฺพรมหาเถร) ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ร่วมจัดอบรมกรรมฐาน เพื่อถวายเป็นพระกุศล แด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ วัดป่าแสงอรุณ ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น คลิกเพื่อดูอัลบัมเพิ่มเติม อัลบัม 1 คลิกเพื่อดูอัลบัมเพิ่มเติม อัลบัม 2 คลิกเพื่อดูอัลบัมเพิ่มเติม อัลบัม 3 คลิกเพื่อดูอัลบัมเพิ่มเติม อัลบัม 4 คลิกเพื่อดูอัลบัมเพิ่มเติม อัลบัม 5 คลิกเพื่อดูอัลบัมเพิ่มเติม อัลบัม 6 คลิกเพื่อดูอัลบัมเพิ่มเติม อัลบัม 7 คลิกเพื่อดูอัลบัมเพิ่มเติม อัลบัม 8 คลิกเพื่อดูอัลบัมเพิ่มเติม อัลบัม 9 คลิกเพื่อดูอัลบัมเพิ่มเติม อัลบัม 10

ขอแสดงความอาลัยยิ่งต่อการจากไปของ ดร.สุชาติ เมืองแก้ว

ขอแสดงความอาลัยยิ่งต่อการจากไปของ ดร.สุชาติ เมืองแก้ว กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2 ปี 2566

หลักการและเหตุผล ปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เห็นได้ชัดจากปรากฏการณ์การแพร่ระบาดโรคระบาดโควิด- 19 การปรับตัวของคนหลากหลายอาชีพโดยเฉพาะแวดวงการศึกษาต้องปรับตัวเพื่อรับกับการเปลี่ยนแปลงบนหลักการปรับตัวในยุค Disruption การศึกษาจึงเป็นหนึ่งในรากฐานสำคัญเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คน ซึ่งจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงสังคมโดยรวมให้ดีขึ้น จึงไม่น่าแปลกที่ทุกองค์การทั้งในระดับโลก ระดับประเทศ และระดับท้องถิ่น ต่างเห็นความสำคัญและให้การสนับสนุนเรื่องการศึกษา ในระดับโลก องค์การสหประชาชาติ (UN) ได้กำหนดให้การศึกษาเป็นหนึ่งในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหัสวรรษ 2030 (Sustainable Development Goals: SDGs) ข้อที่ 4 ว่าด้วยการส่งเสริมการศึกษาที่เท่าเทียม และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ทุกคนและยังสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ที่กำหนดกรอบและแนวทางการพัฒนาเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ประเทศไทย ที่ว่า”ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”  การวิจัยจึงเป็นพลังที่สำคัญในการได้มาซึ่งข้อมูลช่วยให้เกิดวิทยาการใหม่ ๆ เพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ ช่วยส่งเสริมองค์ความรู้ทางด้านวิชาการและศาสตร์สาขาต่าง ๆ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน เป็นมหาวิทยาลัยทางพระพุทธศาสนา ที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพเป็นผู้นำด้านวิจัยและบริการวิชาการสู่สังคม อย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นงานวิจัยทางพระพุทธศาสนา ปรัชญา การศึกษาเพื่อการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน โดยมีสถาบันวิจัยญาณสังวรและวารสารแสงอีสาน เป็นกลไกในการส่งเสริมวิจัยให้มีคุณภาพบนพื้นฐานของปรัชญามหาวิทยาลัยที่ว่า “ความเป็นเลิศทางวิชาการ ตามแนวพระพุทธศาสนา”           ดังนั้น มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย …

 การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2 ปี 2566 Read More »

อบรมโครงการจริยธรรมวิจัยในมนุษย์

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565 ศูนย์บริการวิชาการ โดย พระครูธรรมาภิสมัย ผศ.ดร. ได้จัดโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำหรับอาจารย์ นักศึกษา นักวิจัย เรื่องหลักจริยธรรมพื้นฐาน และการทบทวนพิจารณา โครงการวิจัยด้านสังคมศษสตร์ สำหรับอาจารย์ นักวิจัยทั่วไปและนักศึกษา ณ อาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ประกบอด้วยผู้ทรงคุณวุฒิมากมาย ได้แก่ นายวิชิต ทองประเสริฐ ศ.เกียรติคุณ ดร.แพทย์หญิง จันทรา กาบวังเหล่าถาวร และ รศ.ดร.ประทุม สร้อยวงศ์