ขอแสดงมุทิตากับ พระปลัดวสันต์ ธีรวโร, ดร.

ขอแสดงมุทิตากับ พระปลัดวสันต์ ธีรวโร, ดร. ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน / อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา เนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ในสาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา มจร