ขอแสดงความยินดีกับ นายวิทยา หลงมา

ขอแสดงความยินดีกับ นายวิทยา หลงมา ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส. ได้รับตำแหน่งตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์
@ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ทีพึ่ง จังหวัดนครพนม