ขอแสดงมุทิตาจิตแด่ พระครูสังฆรักษ์ ทวี อภโย, ดร.

ขอแสดงมุทิตาจิตแด่ พระครูสังฆรักษ์ ทวี อภโย, ดร. อาจารย์ประจำคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส. ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คำสั่งมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ที่ 21/2565