alumni

alumni

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวรุ่งฤดี ขานมา

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวรุ่งฤดี ขานมา ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส. ข้าราชการครู คศ.1 @ โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก จ.หนองคาย

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวหทัยกาญจน์ คำหาญพล

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวหทัยกาญจน์ คำหาญพล ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส. ข้าราชการครู คศ.1 @ โรงเรียนบ้านนากั้ง จ.บึงกาฬ

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวรัตนาวดี พรรัมเดช

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวรัตนาวดี พรรัมเดช ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส. ตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ @ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอเชียอาคเนย์ จ.มหาสารคาม

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพิริยากร ศิริสอน

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพิริยากร ศิริสอน ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส. ข้าราชการครู คศ.1 @ โรงเรียนบ้านทุ่งชมพู จ.ขอนแก่น

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสุพรรณี ประเสริฐสุข

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสุพรรณี ประเสริฐสุข ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส. ข้าราชการครู คศ.1 @ โรงเรียนบ้านนกเหาะ จ.นครพนม

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวเบญจพร ภูยอดตา

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวเบญจพร ภูยอดตา ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส. ข้าราชการครู คศ.1 @ โรงโรงเรียนบ้านแก่นเท่า จ.ขอนแก่น

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวมาลีวัลย์ เสนานุช

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวมาลีวัลย์ เสนานุช ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส. ข้าราชการครู คศ.1 @ โรงโรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลม จ.เลย

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาววิลาวรรณ์ โสภารักษ์

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาววิลาวรรณ์ โสภารักษ์ ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส. ข้าราชการครู คศ.1 @ โรงโรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลม จ.เลย

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาววิมลพรรณ ศรีสาต

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาววิมลพรรณ ศรีสาต ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส. ข้าราชการครู คศ.1 @ โรงเรียนบ้านป่าคาบูรพาดอนเล้า จ หนองบัวลำภู

ขอแสดงความยินดีกับ จ่าอากาศตรีศักดิ์สิทธิ์ สว่า

ขอแสดงความยินดีกับ จ่าอากาศตรีศักดิ์สิทธิ์ สว่า ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส. รับราชการทหาร ที่กองบิน23 กองทัพอากาศ @ Royal Thai Airforce จ.อุดรธานี