alumni

alumni

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวศศิวิมล ภิญโญยิ่ง

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวศศิวิมล ภิญโญยิ่ง ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส จ.ขอนแก่น บรรจุเป็นข้าราชการครู : ตำแหน่งครูผู้ช่วย @โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยา จ.ขอนแก่น

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอัญธิกา กองค้า

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอัญธิกา กองค้า ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส จ.ขอนแก่น บรรจุเป็นพนักงานชุมชนปฏิบัติการ @องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหีบ อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา

ขอแสดงความยินดีกับ นายพงศกร ทองประสงค์

ขอแสดงความยินดีกับ นายพงศกร ทองประสงค์ ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส จ.ขอนแก่น บรรจุเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย @โรงเรียนวัดตะกล่ำ กรุงเทพมหานคร

ขอแสดงความยินดีกับ นายไกรสร แสงวิชัย

ขอแสดงความยินดีกับ นายไกรสร แสงวิชัย ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส จ.ขอนแก่น บรรจุเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย @โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด จ.สกลนคร

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสุภาภรณ์ ประเสริฐ

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสุภาภรณ์ ประเสริฐ ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส จ.ขอนแก่น ผู้ประกอบการ Entrepreneur ขอนแก่น

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนริศรา ศรีตาล

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนริศรา ศรีตาล ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส จ.ขอนแก่น บรรจุเป็นข้าราชการครู @โรงเรียนบ้านโนนดู่หนองแวง จ.ขอนแก่น

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสุภาภรณ์ เริงชัยภูมิ

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสุภาภรณ์ เริงชัยภูมิ ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส จ.ขอนแก่น บรรจุเป็นข้าราชการครู @โรงเรียนสุเหร่าจรเข้ขบ กรุงเทพมหานคร

ขอแสดงความยินดีกับ นายสิทธิชาติ ชมภูพื้้น

ขอแสดงความยินดีกับ นายสิทธิชาติ ชมภูพื้้น ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส จ.ขอนแก่น บรรจุเป็นข้าราชการครู @โรงเรียนวัดสุวรรณมงคล จ.ตราด

ขอแสดงมุทิตากับ พระปลัดวสันต์ ธีรวโร, ดร.

ขอแสดงมุทิตากับ พระปลัดวสันต์ ธีรวโร, ดร. ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน / อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา เนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ในสาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา มจร

ขอแสดงความยินดีกับ นายชินวัตร สีสันต์

ขอแสดงความยินดีกับ นายชินวัตร สีสันต์ ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส จ.ขอนแก่น บรรจุเป็นพนักงานราชการ @โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง จ.ชัยภูมิ