document_inform

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ณัฐกิตติ์ สิริวัฒนาทากุล ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

คำสั่งสภามหาวิทยาลัยที่ 9/2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจาย์ ในคราวประชุมที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2565 จึงแต่งตั้งให้ ดร.ณัฐกิตติ์ สิริวัฒนาทากุล ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาศึกษาศาสตร์

โครงการอบรมกรรมฐานภาคปฏิบัติ นักศึกษาระดับปริญญาตรี (เฉพาะคฤหัสถ์) ทุกสาขาวิชา/ทุกชั้นปี

โครงการอบรมกรรมฐานภาคปฏิบัติ นักศึกษาระดับปริญญาตรี (เฉพาะคฤหัสถ์) ทุกสาขาวิชา/ทุกชั้นปี ระหว่างวันที่ 22-23 กันยายน 2565 ณ อาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส. ดาวน์โหลดกำหนดการ

ประกาศยกเลิกประกวดราคาการจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล 1 ตัน

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาการจัดซื้อรถบรรทุก ดีเซล ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สงสูดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตร์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย และเอกสารการประกวดราคาการจัดซื้อรถบรรทุก ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี

กำหนดการ การเกษียณการทำงาน นายวิไล ไชยทาง

กำหนดการ งานเกษียณอายุ นายวิไล ไชยทาง 2 วัน คือ วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (ศาลายา) และ วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565 ณ มหาวิทยลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส

กำหนดการ อบรมกรรมฐานภาคปฏิบัติ โท-เอก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

กำหนดการ อบรมกรรมฐานภาคปฏิบัติระดับบัณฑิตศึกษา นักศึกษาปริญญา โท-เอก ทุกสาขาวิชา ตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ห้องประชุม ศูนย์วิทยบริการสิรินธร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานวันที่ 17 – 18 กันยายน พุทธศักราช 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รถโดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล)

รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ วิทยาเขตอีสาน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

คำสั่งภาระงาน ประจำปี 2565 มมร.อส

คำสั่ง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ที่ 159/2565เรื่อง แต่งตั้งภาระงานผู้บริหารและบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คำสั่ง เพื่อให้การดำเนินงานของหน่วยงาน ประจำมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จังหวัดขอนแก่น ศูนย์การศึกษาอุบลราชธานี และศูนย์การศึกษาหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีประสิทธิภาพและบรรลุตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย อีกทั้งเพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรในแต่ละส่วนงานได้ปฏิบัติหน้าที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์มาตรฐานภาระงานทางวิชาการหรือตามกรอบภาระงาน (Work Load)ที่กำหนดไว้และเพื่อให้ภาระงานของแต่ละส่วนงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย