Author name: คัมภีรภาพ คงสำรวย

ปฏิบัติธรรมประจำปี 2565 มมร.อส นักศึกษาภาคปกติ คฤหัสถ์

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565 (ช่วงเช้า) เป็นการปฏิบัติธรรมโดยการสวดมนต์นั่งสมาธิและรับศีลฟังโอวาท ณ อาคารศูนย์บริการวิชาการโดยมีพระครูสุธีจริยวัฒน์ ผศ.ดร เป็นประธานพิธี (ช่วงบ่าย) มีนักสาธารณสุข จากกรมอนามัย มาแนะนำวิธีการย้ายสิทธิการรักษาพยาบาล มาอยู่ในเขตความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัย ณ อาคารศูนย์บริการวิชาการ ในช่วงบ่ายเป็นการแนะนำย้ายสิทธิการรักษาพยาบาล การซ้อมร้องเพลงสู้เพื่อปริญญา และการซ้อมบูม โดยกิจกรรมจะจัดขึ้น 2 วัน ระหว่างวันที่ 22 และ 23 กันยายน 2565 https://www.youtube.com/watch?v=P2600_3LHm4https://www.youtube.com/watch?v=dWxaq0mnSxo

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ณัฐกิตติ์ สิริวัฒนาทากุล ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

คำสั่งสภามหาวิทยาลัยที่ 9/2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจาย์ ในคราวประชุมที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2565 จึงแต่งตั้งให้ ดร.ณัฐกิตติ์ สิริวัฒนาทากุล ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาศึกษาศาสตร์

ศึกษาดูงานนอกสถานที่หอสมุดกลาง ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ดร.จักรี ศรีจารุเมธีญาณ และอาจารย์สุรศักดิ์ อุดเมืองเพีย อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน พานักศึกษาศึกษาดูงานนอกสถานที่ครับหอสมุดกลาง ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, โดยมีนางสาวสิริพร ทิวะสิงห์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล และชุมชนสัมพันธ์ สำนักหอสมุด พร้อมตัวแทนบุคลากรสำนักหอสมุด และบุคลากรห้องสมุดภูมิภิรมย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมต้อนรับและนำชม และได้ศึกษาดูงานที่พิพิธภัณฑ์วัดมหาชัย และวัดป่าวังน้ำเย็น

โครงการอบรมกรรมฐานภาคปฏิบัติ นักศึกษาระดับปริญญาตรี (เฉพาะคฤหัสถ์) ทุกสาขาวิชา/ทุกชั้นปี

โครงการอบรมกรรมฐานภาคปฏิบัติ นักศึกษาระดับปริญญาตรี (เฉพาะคฤหัสถ์) ทุกสาขาวิชา/ทุกชั้นปี ระหว่างวันที่ 22-23 กันยายน 2565 ณ อาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส. ดาวน์โหลดกำหนดการ

โครงการส่งเสริมทักษะชีวิตเพื่อนใจวัยทีนในสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2565 โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565 โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น ได้จัดโครงการส่งเสริมทักษะชีวิตเพื่อนใจวัยทีนในสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2565 ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร คือ ว่าที่ร้อยตรี วาริณี โสภาจร และคณะ ประกอบด้วย ดร.เอนก มูลมา ผศ.ศักดิพงษ์ โสภาจร และ ดร.ณฐอร เจือจันทร์ จาก มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 

ประกาศยกเลิกประกวดราคาการจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล 1 ตัน

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาการจัดซื้อรถบรรทุก ดีเซล ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สงสูดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตร์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย และเอกสารการประกวดราคาการจัดซื้อรถบรรทุก ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี

อบรมกรรมฐานภาคปฏิบัติระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท-เอก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 มมร.อส

เมื่อวันที่ 17-18 กันยายน 2565 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส ได้จัดอบรมกรรมฐานภาคปฏิบัติ โท-เอก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ในระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 2 วัน ทั้งในสาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา พุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา การปกครองท้องถิ่นตามแนวพุทธศาสตร์ การบริการการศึกษา วิจัยพุทธศาสตร์และปรัชญา การสอนภาษาไทย ทั้งในส่วนของภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยมีพระครูวินัยธรเชาวพิทย์ สุธีโร เป็นผู้นำพาปฏิบัติ

กำหนดการ การเกษียณการทำงาน นายวิไล ไชยทาง

กำหนดการ งานเกษียณอายุ นายวิไล ไชยทาง 2 วัน คือ วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (ศาลายา) และ วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565 ณ มหาวิทยลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส

English Camp 2022 : ค่ายภาษาอังกฤษ 2565 ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2565 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส โดย คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ โดยอาจารย์สมควร ข่าสะโปน และ อาจารย์ถาวร วรบุตร ได้จัดกิจกรรม English Camp 2022 ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย

กำหนดการ อบรมกรรมฐานภาคปฏิบัติ โท-เอก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

กำหนดการ อบรมกรรมฐานภาคปฏิบัติระดับบัณฑิตศึกษา นักศึกษาปริญญา โท-เอก ทุกสาขาวิชา ตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ห้องประชุม ศูนย์วิทยบริการสิรินธร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานวันที่ 17 – 18 กันยายน พุทธศักราช 2565