Author name: คัมภีรภาพ คงสำรวย

ขอแสดงความยินดีกับ นายณรงค์ศักดิ์ วงษาสืบ

ขอแสดงความยินดีกับ นายณรงค์ศักดิ์ วงษาสืบ ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส จ.ขอนแก่น บรรจุเป็น พนักงานราชการ : ตำแหน่งครูผู้สอน @โรงเรียนบ้านคลองปลาโด จ.สระแก้ว

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวธนพร สุยะเหล็ก

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวธนพร สุยะเหล็ก ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส จ.ขอนแก่น บรรจุเป็น ข้าราชการครู : ครูผู้ช่วย @โรงเรียนบ้านห้วยพิชัย จ.เลย

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอรวรรณ เสนาพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอรวรรณ เสนาพันธ์ ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส จ.ขอนแก่น บรรจุเป็น ข้าราชการครู : ครูผู้ช่วย @โรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้ จ.เลย

มมร.อส. และ VNU-USSH HANOI แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ

มมร.อส. และ VNU-USSH HANOI แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตอีสาน ร่วมกับสาขาวิชาไทยศึกษา คณะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มหาวิทยาลัยสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม จัดบรรยายเรื่อง “หลักภาษาไทย”โดยมีพระครูสุธีจริยวัฒน์, ผศ.ดร. รองอธิการบดีเมตตานุเคราะห์เป็นประธานในพิธี ผู้บรรยายเป็นพระนักศึกษาระดับปริญญาโทจำนวน 3 รูป ได้แก่ พระชาญณรงค์ คมฺภีรปญฺโญ (ปิ่นหอม) พระปิยะณัฐ กิตฺติโสภโณ (พันธ์ศรี) พระกิตติพนธ์ ธมฺมเมธี (คันที) และ ดร.รัชนีฉาย เฉยรอด เป็นอาจารย์ผู้ดูแลกิจกรรมดังกล่าวผู้เข้าร่วมเป็นนักศึกษาชาวเวียดนามสาขาวิชาไทยศึกษา ชั้นปีที่ 3 จำนวน 20 คน ได้รับฟังเกี่ยวกับคำพ้องและคำควบกล้ำเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการเรียนภาษาไทยมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีช่วงถามตอบและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการอีกด้วยข่าว/ภาพ : รัชนีฉาย เฉยรอด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบที่ 2 ระดับปริญญาตรี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบที่ 2 ระดับปริญญาตรี ภาคปกติและภาคพิเศษ ให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าว มาดำเนินการสอบคัดเลือกในวันที่ 10 มีนาคม 2567 อาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร ชั้น 2 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ดาวน์โหลดประกาศรายชื่อ

เปิดรับสมัคร การประกวดกลอนธรรมะ รางวัล อภิธรรมคำกรอง

ประกาศ เปิดรับสมัคร การประกวดแต่งกลอนธรรมะ รางวัล “อภิธรรมคำกรอง”เพจเวทีนักกลอนร่วมกับสาขาวิชาการสอนภาษาไทย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานบทกลอนสุภาพ การประกวดรางวัล “อภิธรรมคำกรอง” เนื่องในโอกาสวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา เสาร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗รายละเอียดการประกวด มีดังนี้คุณสมบัติของผู้สมัครและข้อปฏิบัติในการส่งผลงาน๑. ไม่จำกัดเพศและอายุของผู้สมัคร๒. ผู้สมัครยังมีชีวิตอยู่ในขณะที่ส่งผลงาน๓. ผู้สมัครหนึ่งคนมีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวดได้มากกว่า ๑ ผลงาน๔. ต้องใช้ชื่อจริงและนามสกุลที่ปรากฏตามหลักฐานของทางราชการในการสมัครเท่านั้น จึงจะได้รับการพิจารณา๕. เป็นผลงานที่ร้อยกรองขึ้นใหม่ ไม่เคยพิมพ์เผยแพร่ในสื่อทุกประเภทก่อนการตัดสินของคณะกรรมการ๖. ผู้สมัครจะต้องสร้างสรรค์ผลงานที่ส่งเข้าประกวดด้วยตนเองแต่เพียงผู้เดียว โดยไม่ลอกเลียนหรือตกแต่งดัดแปลงจากผลงานของผู้อื่น หรือละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น ไม่ว่าจะเพียงส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของผลงาน หากตรวจพบไม่ว่าเมื่อใด จะถือว่าเป็นการทำผิดกติกา ผู้สมัครจะต้องรับผิดตามกฎหมาย การส่งผลงานเข้าประกวดและการได้รับรางวัลถือเป็นโมฆะ และต้องถูกเพิกถอนรางวัล รวมถึงไม่สามารถส่งประกวดได้อีกในปีต่อ ๆ ไปลักษณะของบทประพันธ์ที่กำหนด๑. เป็นกลอนสุภาพ (กลอนแปด) เท่านั้น๒. ความยาวของผลงาน ๕ บท๓.ต้องมีชื่อเรื่องของผลงาน๔ เลือกหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งหรือหลายหัวข้อ จาก ๗๐ หัวข้อพุทธศาสนสุภาษิตที่กำหนดจากลิงก์นี้เท่านั้น มิเช่นนั้นจะไม่ได้รับการพิจารณา https://drive.google.com/…/1Kp2tvKJQqD3wMkGsYJW…/view…๕. ผลงานที่ส่งประกวดจะต้องถูกต้องทั้งรูปแบบฉันทลักษณ์และเนื้อหาธรรม จึงจะได้รับการพิจารณา วิธีการส่งผลงานเข้าประกวด๑. ส่งผลงานทางลิงก์นี้เท่านั้นhttps://forms.gle/chwh4xYp3m7Kj3sk9ถ้าส่งช่องทางอื่นจะไม่ได้รับการพิจารณา๒. บทกลอนให้มีการเว้นบรรทัดระหว่างบท …

เปิดรับสมัคร การประกวดกลอนธรรมะ รางวัล อภิธรรมคำกรอง Read More »

โครงการปฏิบัติธรรมมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ ระหว่างวันที่ 19-23 กุมภาพันธ์ 2567

โครงการปฏิบัติธรรมมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ ระหว่างวันที่ 19-23 กุมภาพันธ์ 2567 ณ พุทธมณฑล จังหวัดขอนแก่น ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น * ติดต่อเป็นเจ้าภาพโรงทาน ได้ที่สำนักงานเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น ธ. พระมหาชัชวาลย์ ฐิตคุโณ 086 868 5428 และ พระครูสุธีจริยวัฒน์ ผศ.ดร. 083 149 3809 ดาวน์โหลดกำหนดการ

การสอบวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ ก่อนสำเร็จการศึกษา ชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566

สมัครสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ รอบที่ 6 ไม่เกินวันที่ 31 มี.ค. 67 เวลา 12.00 น. ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร รอบที่ 6 (สอบวันที่ 1 เมษายน 2567) ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน รอบที่ 1ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน รอบที่ 2ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน รอบที่ 3ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน รอบที่ 4ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน รอบที่ 5ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน รอบที่ 6 นักศึกษา ปี4 รวมถึงนักศึกษาตกค้างรุ่นต่างๆ  ที่มีผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษ จากสถาบันภาษา สามารถนำผลคะแนนจากสถาบันภาษาได้แก่ TOEIC TOEFL IELTS  มาเทียบได้ โดยไม่ต้องเข้าสอบ ตรวจสอบใบประกาศสำหรับผู้สอบผ่าน ดาวน์โหลด Test Blueprint

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวฐิติมา ธรรมะเก่

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวฐิติมา ธรรมะเก่ ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส จ.ขอนแก่น ข้าราชการครู : คศ.1 @โรงเรียนบ้านงิ้ว จ.ขอนแก่น