Announce2565

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวจิรวดี ฝ่ายสีลา

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวจิรวดี ฝ่ายสีลา ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส. ข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย @ โรงเรียนบ้านโคกกระท้อน จ.ปราจีนบุรี

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอรวรรณ นารถน้ำพอง

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอรวรรณ นารถน้ำพอง ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส. ข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย @ โรงเรียนบ้านกุดกระหนวน จ.ขอนแก่น

ขอแสดงมุทิตาจิตแด่ พระครูสังฆรักษ์ ทวี อภโย, ดร.

ขอแสดงมุทิตาจิตแด่ พระครูสังฆรักษ์ ทวี อภโย, ดร. อาจารย์ประจำคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส. ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คำสั่งมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ที่ 21/2565

ขอแสดงความยินดีกับ นายธนชิต สนทอง

ขอแสดงความยินดีกับ นายธนชิต สนทอง ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส. ได้รับตำแหน่งตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ @ โรงพยาบาลมุกดาหารleo.

ขอแสดงความยินดีกับ นายวิทยา หลงมา

ขอแสดงความยินดีกับ นายวิทยา หลงมา ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส. ได้รับตำแหน่งตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์@ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ทีพึ่ง จังหวัดนครพนม

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาววิจิตรา พลสำโรง

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาววิจิตรา พลสำโรง ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส. ได้รับตำแหน่งตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน@ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวปภัสสราภรณ์ อันทะปัญญา

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวปภัสสราภรณ์ อันทะปัญญา ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส. ได้รับตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ ประจำศาลจังหวัดขอนแก่น

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน รอบ Portfolio มมร.อส. นักศึกษาใหม่ 2566

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน รอบที่1 portfolio นักศึกษาใหม ประจำปี 2566 ให้บุคคลผู้มีรายชื่อสอบผ่าน ดำเนินการชำระค่าเทอม ปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม 2565 – 31 มกราคม 2566 เมื่อชำระแล้ว ทางงานทะเบียนและวัดผล จากออกเลขทะเบียนนักศึกษาให้ทันที ชำระค่าเทอมผ่านระบบ QR Code บัญชี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 

การฝึกอบรมกรรมฐานนักศึกษาบรรพชิต ประจำปี 2565

การฝึกอบรมกรรมฐานนักศึกษาบรรพชิต ประจำปี 2565 นักศึกษาบรรพชิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 – ชั้นปีที่ 4 ทุกสาขาวิชา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน วันที่ 25 – 29 ธันวาคม พุทธศักราช 2565 ณ วัดป่าสิริภูมิ (ถ้ำขันหมาก) วัดป่านิตยสุทธาวาส (ป่ายาง) วัดป่าสุจิณฺโณ และเขตอุทยานแห่งชาติน้ำพอง

ประกาศเลื่อนงานวันก่อตั้ง มมร.อส ประจำปี 2565

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ขอประกาศเลื่อนงานวันก่อตั้ง มมร.อส ประจำปี 2565 เนื่องจากผู้บริหารและคณาจารย์ติดภารกิจพัฒนาหลักสูตร