document_inform

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ณฐอร เจือจันทร์

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ณฐอร เจือจันทร์ บุคลากร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส จ.ขอนแก่น ในโอกาสสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชารัฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2/2566 ป.ตรี ภาคปกติ/ภาคพิเศษ

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2566 ภาคปกติ (จันทร์-ศุกร์) และ ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) วันที่ 24 ตุลาคม 2566 เปิดเรียน ปี4 คณะศึกษาศาสตร์ ทุกสาขาวิชา (ภาคปกติ)ชำระค่าลงทะเบียนเรียน ระหว่าง วันที่ 16 – 25 ตุลาคม 2566 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2566 เปิดเรียน ทุกสาขาวิชา/ทุกชั้นปี (ภาคพิเศษ)ชำระค่าลงทะเบียนเรียน ระหว่าง วันที่ 24 ตุลาคม – 6 พฤศจิกายน 2566 วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 เปิดเรียน ทุกสาขาวิชา/ทุกชั้นปี (ภาคปกติ)ชำระค่าลงทะเบียนเรียน ระหว่าง วันที่ 24 ตุลาคม – 7 พฤศจิกายน 2566 ดาวน์โหลดตารางเรียน …

ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2/2566 ป.ตรี ภาคปกติ/ภาคพิเศษ Read More »

กำหนดการ งานวันก่อตั้ง 33 ปี และ พิธีแสดงมุทิตาจิตบัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต รุ่นปี 2565 ในปี 2566

กำหนดการ พิธีแสดงมุทิตาจิต บัณฑิต มหาบัณฑิต และ ดุษฎีบัณฑิต พร้อมทั้งงานวันก่อตั้ง มมร.วิทยาเขตอีสาน https://www.youtube.com/watch?v=9uAKK8QeaDc

ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1/2566 ภาคปกติและภาคพิเศษ

ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1/2566 ภาคปกติและภาคพิเศษ สำหรับภาคพิเศษ สอบวันที่ 14-15 ตุลาคม 2566 และ ภาคปกติ สอบวันที่ 16-19 ตุลาคม 2566 ตามห้องเรียนที่ระบุไว้ในตารางสอบด้านล่าง ภาคปกติ ภาคพิเศษ

กำหนดการพิธีไหว้ครู ระดับบัณฑิตศึกษา (โท-เอก) และ ระดับปริญญาตรี ภาคนอกเวลาราชการ (เสาร์-อาทิตย์)

กำหนดการ : โครงการพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท – เอก) และระดับปริญญาตรี ภาคนอกเวลาราชการ (เสาร์ – อาทิตย์) และทำบุญผ้าป่าสามัคคีและถวายภัตตาหารเพลพระคณาจารย์และพระนักศึกษา วันอาทิตย์ที่ 6 เดือนสิงหาคม พุทธศักราช 2566

พิธีถวายพระพรชัยมงคล และ ประเพณีโครงการวันสำคัญทางศาสนา

พิธีพิธีถวายพระพรชัยมงคล และ ประเพณีโครงการวันสำคัญทางศาสนา วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ทุกสาขาวิชา ณ อาคารศูนย์วิทบริการสิรินธร มหาวิทยาลัยมหามกฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน