document_inform

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพัชรพร ฉัตรอัจฉริยะกุล

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพัชรพร ฉัตรอัจฉริยะกุล ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส Passenger Service Agent : Qatar Airways Suvanabhumi Airport

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมและบำเพ็ญกุศล

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมและบำเพ็ญกุศล พระครูธรรมสารพินิจ เจ้าอาวาสวัดโนนชัยวนามราม ในวันที่ 28 ตุลาคม 2565 เวลา 18.00 น.

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2565 มมร.อส

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2565 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ และ ภาคพิเศษ สำหรับภาคพิเศษ เปิดเทอมวันที่ 5 พฤศจิกายน 2565 และสำหรับภาคปกติ เปิดเทอม วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 ดาวน์โหลดตารางเรียนได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้ ดาวน์โหลดตารางเรียน 2/2565 **หากใครเป็น กยศ. กดลงทะเบียนตามระบบ แต่ไม่ต้องชำระค่าเทอมนะครับ **หากใครเป็น กยศ. กดลงทะเบียนตามระบบ แต่ไม่ต้องชำระค่าเทอมนะครับ

คำสั่งภาระงาน ประจำปี 2566 มมร.อส

คำสั่ง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ที่ 286/2565เรื่อง แต่งตั้งภาระงานผู้บริหารและบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คำสั่ง เพื่อให้การดำเนินงานของหน่วยงาน ประจำมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จังหวัดขอนแก่น ศูนย์การศึกษาอุบลราชธานี และศูนย์การศึกษาหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีประสิทธิภาพและบรรลุตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย อีกทั้งเพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรในแต่ละส่วนงานได้ปฏิบัติหน้าที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์มาตรฐานภาระงานทางวิชาการหรือตามกรอบภาระงาน (Work Load)ที่กำหนดไว้และเพื่อให้ภาระงานของแต่ละส่วนงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดาวน์โหลดแบบ PDF

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ณัฐกิตติ์ สิริวัฒนาทากุล ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

คำสั่งสภามหาวิทยาลัยที่ 9/2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจาย์ ในคราวประชุมที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2565 จึงแต่งตั้งให้ ดร.ณัฐกิตติ์ สิริวัฒนาทากุล ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาศึกษาศาสตร์

โครงการอบรมกรรมฐานภาคปฏิบัติ นักศึกษาระดับปริญญาตรี (เฉพาะคฤหัสถ์) ทุกสาขาวิชา/ทุกชั้นปี

โครงการอบรมกรรมฐานภาคปฏิบัติ นักศึกษาระดับปริญญาตรี (เฉพาะคฤหัสถ์) ทุกสาขาวิชา/ทุกชั้นปี ระหว่างวันที่ 22-23 กันยายน 2565 ณ อาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส. ดาวน์โหลดกำหนดการ

ประกาศยกเลิกประกวดราคาการจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล 1 ตัน

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาการจัดซื้อรถบรรทุก ดีเซล ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สงสูดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตร์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย และเอกสารการประกวดราคาการจัดซื้อรถบรรทุก ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี

กำหนดการ การเกษียณการทำงาน นายวิไล ไชยทาง

กำหนดการ งานเกษียณอายุ นายวิไล ไชยทาง 2 วัน คือ วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (ศาลายา) และ วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565 ณ มหาวิทยลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส

กำหนดการ อบรมกรรมฐานภาคปฏิบัติ โท-เอก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

กำหนดการ อบรมกรรมฐานภาคปฏิบัติระดับบัณฑิตศึกษา นักศึกษาปริญญา โท-เอก ทุกสาขาวิชา ตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ห้องประชุม ศูนย์วิทยบริการสิรินธร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานวันที่ 17 – 18 กันยายน พุทธศักราช 2565